Zápis ze schůze KPŠ 19.4.2012

vloženo: 26. 04. 2012

Zápis ze schůze výboru Klubu přátel školy, setkání třídních důvěrníků s vedením školy

 

Datum: 19.4.2012, 16:30 (školní jídelna)

Přítomni:          Mgr. T. Danzer, ředitel školy
                     Mgr. M. Schreyer, zástupce ředitele školy pro 2.stupeň
                     Mgr. M. Šádková, zástupce ředitele pro 1.stupeň
                     třídní důvěrníci – viz prezenční listina

 

 Program:  1) Seznámení s vybranou částkou do fondu KPŠ ve školním roce 2011/12

                      2) Návrh na čerpání finančních prostředků

                 3)   Plán testování žáků

                 4) Výsledky navrhovaných opatření v dopravní situaci v ulici Komenského

                5)   Aktuální informace o chodu školy                                                          

 

 1)  Seznámení s vybranou částkou do fondu KPŠ ve šk. roce 2011-12

                     Dle rozhodnutí výboru KPŠ ze dne 15.11.2011 byl pro školní rok 2011/2012 vybírán členský příspěvek 300 Kč. Celková výše vybraných finančních prostředků činila 143 100 Kč a na účtu byl ke dni 19.4.2012 evidován zůstatek 210 000 Kč.

 

 2) Návrh na čerpání finančních prostředků

Výbor KPŠ schválil použití finančních prostředků do výše 60 000 Kč na pořízení hracích prvků do prostoru atria (školního dvoru), které budou sloužit žákům školy. Pro tuto investici byl také navýšen rozpočet školy ze strany zřizovatele, který se bude na tomto projektu finančně podílet. Byla zjišťována také možnost financovat projekt z fondů EU, granty však mohly podat pouze obce do 5000 obyvatel.

Vzhledem k tomu, že v poslední době dochází ke stálému snižování objemu peněz určených na pořizování a obnovu učebních pomůcek ze strany ministerstva školství, může být použita část peněz z fondu KPŠ tímto směrem.

3) Plán testování žáků

V lednu 2012 proběhlo na škole dotazníkové šetření od společnosti SCIO Mapa školy ohledně podmínek pro vzdělávání a celkového klimatu školy, kterého se zúčastnili pedagogové, provozní zaměstnanci, žáci a rodiče. Výsledky šetření budou zveřejněny v průběhu měsíce dubna na internetových stránkách školy.

V březnu 2012 se vybraní žáci 9.ročníku zúčastnili testování PISA organizovaného Českou školní inspekcí v matematické gramotnosti.

Na přelomu května a června 2012 se žáci 5. a 9. ročníku zapojí do 1.celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků. Testovanými okruhy jsou matematika, český jazyk a anglický jazyk a testování proběhne elektronickou formou vyplňováním dotazníků na PC.

4) Výsledky navrhovaných opatření v dopravní situaci v ulici Komenského

Pan ředitel seznámil výbor KPŠ se zaslaným stanoviskem městského úřadu a dopravního inspektorátu k nerespektování zákazu vjezdu vozidel do Komenského ulice v době školního vyučování. Bylo konstatováno, že opatření k omezení dopravy jsou dostatečná a nebude přistoupeno k dalším zásahům. V minulosti již byla zvýrazněna zákazová značka a byly posíleny hlídky městské policie v příslušné době. Zřízení zpomalovacích pruhů nebo úplné uzavření ulice není z důvodu narušení dopravní obslužnosti ulice možné.

 5) Aktuální informace o choduškoly                                                                                                              

Vedení školy informovalo dále výbor KPŠ:

Zvýšený výskyt vandalizmu ve škole (převážně na 2.stupni).
Zhoršení prospěchu žáků 9.ročníku (malý tlak ze strany středních škol).
Zvýšení průměrného počtu žáků ve třídách na příští školní rok (nadsazená kapacita školy – bude projednáno její omezení).
Pro velký počet zapsaných žáků do 1.ročníku budou otevřeny pro školní rok 2012/13 čtyři paralelní třídy. Na druhém stupni se uvažuje pro budoucí 6.ročník o otevření tříd se sportovním a jazykovým zaměřením – počet tříd se bude odvíjet od počtu přijatých žáků na víceleté gymnázium.
Z důvodu snižování finančních prostředků nebude možno spolufinancovat kurzy plavání.
Proběhly volby do školské rady – dle výsledků voleb pokračuje rada ve stejném složení.
Probíhá rekonstrukce MŠ Čtyřlístek – děti umístěny v náhradních prostorech ZŠ R.A.F. Nymburk (předpokládané otevření v září 2012).
Od školního roku 2012/13 je plánován přechod na elektronickou třídní knihu.
Část finančního výtěžku z prodeje keramických výrobků na vánočním trhu byla věnována na projekt Adopce na dálku.              

Výbor KPŠ byl dále informován o termínech důležitých akcí školy na nejbližší období:

   Volné dny ředitele školy pro žáky (30.4. a 7.5.2012)

   Sběr papíru (18.6. – 28.6.2012)

   Třídní schůzky pro rodiče budoucích 1.tříd  (14.6.2012 od 16:30)

   Třídní schůzky pro 1.stupeň – změna třídního učitele (14.6.2012 od 16:30)

   Schůzka žáků a rodičů budoucího 6.ročníku (14.6.2012)

 

Závěr:  

Třídní schůzky se konají 26.4.2012 a třídní důvěrníci se sejdou s vedením školy v 17:00 – 17:30 v auditoriu školy k projednání případných problémů či návrhů vzešlých z programu třídních schůzek.

 


 Copyright © 2018 by ZŠ Komenského | Administrace