Zápis ze schůze KPŠ 13.11.2012

vloženo: 14. 11. 2012

Schůze výboru KPŠ – setkání třídních důvěrníků s vedením školy

Datum: 13.11.2012

Přítomni:        Mgr. Tomáš Danzer, ředitel školy

                        Mgr. Marcela Šádková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

                        Mgr. Martin Schreyer, zástupce ředitele školy pro 2. stupeň

                        třídní důvěrníci – viz prezenční listina

 

Program:          1) Seznámení výboru s čerpáním financí ve školním roce 2011/2012

                        2) Výše členského příspěvku ve školním roce 2012/2013

                        3) Aktuální informace o chodu školy

                        4) Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

 

1)      Výbor byl seznámen  s čerpáním financí ve školním roce 2011/2012 a informace o stavu financí ke dni 9.11.2012. (viz přiložená Zpráva o financích KPŠ za šk.rok 2011/2012)

 

2)      Výbor odsouhlasil členský příspěvek na školní rok 2012/2013 opět ve výši 300.-Kč.  Termín odevzdání příspěvku je do 15.12.2012. Příspěvky se odevzdávají třídním učitelům. Pokud školu navštěvují sourozenci, platí příspěvek mladší sourozenec.

 

3)      Vedení školy informovalo výbor o následujícím

Mapa školy – informace jsou na webových stránkách školy (největší zhoršení je ve vztahu mezi žáky – šikana, lhaní, schovávání si věcí). Pokud si žáci doma na něco stěžují, měli by to rodiče ihned oznámit ve škole.

 

      Poznávací zájezd do Anglie – v květnu (5.5. – 10.5.2013) se uskuteční pozn. zájezd do Anglie (akci zaštiťuje paní učitelka Kroulíková). Nábor žáků proběhne poslední týden v listopadu, přednost budou mít žáci vyšších ročníků. Cena 7.100 plus peníze na vstupy a kapesné (cca 10tis.).

 

     V příštím školním roce nastoupí hodně žáků do 1.ročníků. Ještě není rozhodnuto, zda se otevřou 3 první třídy, ale byly by zcela plné, anebo 4 první třídy, ale jedna z tříd 1.stupně by musela mít svou učebnu v budově 2. stupně.

     

      Sběrová akce – v termínu 19.11. až 23.11. se uskuteční sběrová akce starého papíru. Výtěžek bude rozdělen mezi školu a školní družinu.

 

     Vánoční jarmark – v prosinci (17. až 21.12.) proběhne vánoční jarmark.  Přesný den bude ještě upřesněn. Před školou bude stánek, kde budou žáci prodávat keramické výrobky své vlastní výroby. Výtěžek  bude určen pro Calvince z Keni v rámci projektu Adopce na dálku.

     

      Lyžařské kurzy – od 3.1. do 8.1.2013 proběhne lyžařský kurz pod vedením paní Mýtové (výběr žáků ze sportovních tříd), od 8.1. do 13.1. proběhne lyžařský kurz pod vedením pana Mokrého (výběr žáků z ostatních tříd). Oba dva kurzy se uskuteční na chatě Kara ve Vítkovicích.           

 

      Od září se začaly na škole používat elektronické třídní knihy.

       Žákovské knížky – jejich vzhled a rozvržení doznaly od šk. roku 2012/2013 změn.

      Na vysvědčení už na zadní straně nebude uvedena známka se zájmového útvaru (kroužku). Je to dáno novou vyhláškou školského zákona.

      Cambridg. zkoušky – Pokud budou mít žáci 5. ročníků zájem, budou se moci zúčastnit cambridg. zkoušek. Zkoušky by měly proběhnout v měsíci květnu příštího roku.

      Pan ředitel upozornil výbor, že žáci velmi málo doma čtou a že mají velké problémy se čtením s porozuměním.

 

4)      Připomínky  a dotazy třídních důvěrníků

Rodiče žáků ze třídy 3.A nebyli spokojeni s agenturou Pastelka, která organizovala školu v přírodě (krátká délka trvání školy v přírodě, jiné časy odjezdu a příjezdu než byly nahlášeny).

 

Třídní důvěrníci se zajímali o kritéria výběru žáků na lyžařský výcvik. (Informace o kritériích  podají vedoucí kurzů.)

 

Dle rodičů dochází k velkému počtu ztrát oblečení a bot ve školních šatnách.(Každá třída má svou kóji nebo skříňky. Z pohledu vedení školy je počet ztracených věcí minimální.)

 

Rodiče žáků 1.ročníků si stěžují na velkou časovou prodlevu mezi obědem a kroužkem tvořivé dílničky a pohybové výchovy.  (Tyto dva kroužky se mohou uskutečňovat, až když je volná kapacita místnosti a sport. haly).

 

Rodiče si pochvalují dozory u přechodů  pro chodce (z lidí evidovaných na ÚP). Pouze si stěžovali, že není žádný dozor u přechodu u hlavního nádraží.

 

Dotaz na vedení školy, zda se neuvažuje o výuce ruského, popř. francouzského, jazyka. (Neuvažuje, nelze to z organizačních důvodů zvládnout).

 

Objevily se rozdílné reakce z řad rodičů na kvalitu stravování.

Závěr:

V úterý 20.11. se konají třídní schůzky (1. stupeň od 16h, 2.stupeň od 16.30h).Veškeré stížnosti či připomínky vzešlé z programu třídních schůzek by měli třídní důvěrníci oznámit vedení školy.

 

 

 

     

 


 Copyright © 2019 by ZŠ Komenského | Administrace