Zápis ze schůze KPŠ 18. 4. 2013

vloženo: 23. 04. 2013

Schůze výboru KPŠ – setkání třídních důvěrníků s vedením školy

Datum: 18. 4. 2013

 

Přítomni:        Mgr. Tomáš Danzer, ředitel školy

                        Mgr. Marcela Šádková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

                        Mgr. Martin Schreyer, zástupce ředitele školy pro 2. stupeň

                        třídní důvěrníci – viz prezenční listina

 

Program:        1) Výše vybraných příspěvků od žáků na šk. rok 2012/2013

2) Seznámení výboru s čerpáním financí v období 12/2012 až 04/2013

                        3) Plánované akce školy

                        4) Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

 

1)      Výbor byl seznámen s výší vybraných příspěvků od žáků na šk. rok 2012/2013. Celkem bylo na příspěvcích od žáků vybráno 132.000,-Kč.

 

2)      Výbor byl seznámen s čerpáním financí v období prosinec 2012 až duben 2013 a se stavem financí ke dni 17. 4. 2013. V období prosinec 2012 až duben 2013 byly z příspěvků KPŠ financovány běžné školní akce (odměny žákům za účast na sportovních soutěžích, na předmětových olympiádách, příspěvky na dopravu na exkurze, na soutěže, příspěvky na výuku plavání.)

Stav financí k 17. 4. 2013:

částka na BÚ:  179.859,-Kč;               částka v pokladně:      22.005,-Kč

 

3)      Vedení školy informovalo výbor o následujícím:

a)      Do budoucích 1. tříd na školní rok 2013/2014 bylo zapsáno 122 žáků, z toho má 11 žáků odklad povinné školní docházky. Budou otevřeny 4 třídy prvního ročníku.

b)      Od nového školního roku budou na prvním stupni vyučovat dvě nové učitelky – Jitka Rýdlová (místo paní Skořepové, která odchází do důchodu) a Vanda Grospičová. Schůzka s novými TU bude v polovině června.

c)      V příštím školním roce budou otevřeny 4 třídy 6. ročníku. Jedna třída bude s rozšířenou výukou cizích jazyků, zbylé třídy budou s běžnou výukou. Třída se sportovním zaměřením se otevírat nebude.

d)      Z důvodu převýšení možné kapacity školní družiny je domluvena od nového školního roku spolupráce s místním DDM, kde bude fungovat tzv. odpolední klub.

e)      Informace o rozpočtu školy – je téměř stejný jako na minulý školní rok. Škola získala více peněz na pomůcky, náhrady cestovních výloh, školení pedagogů. Další úprava rozpočtu bude na začátku dalšího školního roku.

f)       Změny v RVP – ZV – návazné úpravy ŠVP:

1)      Od 7. ročníku se bude vyučovat další cizí jazyk jako povinný předmět. Současné 6. třídy budou mít od příštího školního roku navíc výuku německého jazyka. Současné 7. třídy musí v 8. ročníku skončit s výukou praktické češtiny a začít s výukou německého jazyka. Současných 8. tříd se tato změna netýká – nadále je zachována výuka Volitelného německého jazyka a Praktické češtiny.

Učební plán ve třídách s rozšířenou výukou jazyků zůstává nezměněn.

2)      Žáci 5. a 9. ročníků budou opět jako v loňském školním roce testováni z ČJ, MAT a AJ. Dle výsledků se MŠMT ČR rozhodne, zda bude v tomto testování pokračovat.

3)      Do výuky na 1. i 2. stupni musí být dle změn RVP - ZV zařazena výuka finanční gramotnosti, obrany státu, dopravní výchovy, ochrany zdraví aj. Změny budou začleněny do nové verze ŠVP platné od 1. 9. 2013.

g)      Největšími problémy žáků jsou čtení s porozuměním a orientace v textu. Ředitel školy apeloval na rodiče, aby s dětmi více doma četli a vedli je ke čtení knih. A také na to, aby rodiče doma s dětmi více mluvili o jejich problémech ve škole, s kamarády, atd.

 

h)      Preventivní programy – škola spolupracuje se sdružením Semiramis. Letos se programů zúčastnili žáci 6. ročníků, v příštím školním roce budou programy probíhat i v dalších ročnících 1. a 2. stupně.

i)        Byl podán projekt Comenius. Organizačně ho zaštiťuje učitel Jan Petřík (2. stupeň). Projekt byl podán se 4 dalšími zahraničními školami. Pokud bychom uspěli, vybraní žáci by se zúčastnili pobytu v partnerské zemi.

j)       Nevyšel projekt na výuku anglického jazyka – zážitková pedagogika.

k)      Byla podána žádost na nový projekt – Implementace etické výchovy do výuky.

l)        Od nového školního roku bude mít škola novou učebnu výpočetní techniky v nové budově místo chemické laboratoře. Dosavadní učebna bude použita jako kmenová třída pro 1. stupeň.

m)    V letošním roce se opět z důvodu nízkého počtu uchazečů nebudou konat přijímací zkoušky na střední školy. Většina žáků z 9. tříd z naší školy si podalo přihlášky na maturitní obory, minimum žáků má zájem o studium na nějakém učebním oboru.

n)      Zřizovatel školy, město Nymburk, povolil rekonstrukci MŠ Sluníčko – výměna oken a oprava fasády. Měla by se uskutečnit již v tomto roce.

      V příštím roce chce škola požádat o povolení rekonstrukce budovy Hlaholu.

  • o)      Florbalový kroužek (vede ho učitel Petr Čerňanský) se zúčastní v létě Prague Floorball Games 2013. Výbor KPŠ odsouhlasil příspěvek na startovné ve výši 3.200,-Kč.

p)      Do školy budou během května zakoupeny 2 stoly na stolní fotbal (nekomerční – bez mincovníku). Budou umístěny na chodbách v budově 2. stupně a žáci je budou moci o přestávkách využívat. Výbor KPŠ odsouhlasil příspěvek na nákup těchto stolních fotbalů a to ve výši pořizovací ceny, tj. 32.330,-Kč.

q)      Škola by ještě ráda zakoupila na venkovní hřiště v atriu školy další hrací prvek – lanovou pyramidu. Výbor KPŠ odsouhlasil příspěvek ve výši 40.000,-Kč.

 

4)      Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

Zda je výuka finanční gramotnosti personálně zajištěna?  Ano, je. Výuka bude začleněna do příslušných předmětů.

 

Budou i nadále od 7. třídy volitelné předměty? Ano, budou. Volitelné předměty s jednohodinovou dotací bez návaznosti zůstávají beze změny.

 

Uskuteční se nějaké zahraniční zájezdy pro žáky?

V květnu se uskuteční zájezd do Anglie (organizuje učitelka Petra Kroulíková) a zájezd do Norimberku (organizuje učitelka Radka Chmelíčková).

 

Kdy se budou konat zkoušky pro budoucí žáky 6. ročníku do třídy s RVJ?

Konat se budou 2. května. Dopoledne pro žáky naší ZŠ, odpoledne pro žáky ze ZŠ z okolních obcí. Bližší informace jsou na webových stránkách školy.

 

Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, budou moci využívat školní hřiště v atriu? Pokud je tam zrovna družina, má právo přednostního užívání hřiště. Také je problém s tím, že vychovatelky nemohou za tyto žáky mimo ŠD ručit.

 

Závěr:

Ve čtvrtek 25. 4. se konají třídní schůzky (1. stupeň od 16.00 hod., 2. stupeň od 16.30 hod.). Veškeré stížnosti či připomínky vzešlé z programu třídních schůzek by měli třídní důvěrníci oznámit vedení školy.

 


 Copyright © 2019 by ZŠ Komenského | Administrace