Zápis ze schůze KPŠ 11.11. 2013

vloženo: 13. 11. 2013

Schůze výboru KPŠ – setkání třídních důvěrníků s vedením školy

Datum: 11.11.2013

 

Přítomni:        Mgr. Tomáš Danzer, ředitel školy

                        Mgr. Marcela Šádková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

                        Mgr. Martin Schreyer, zástupce ředitele školy pro 2. stupeň

                        třídní důvěrníci – viz prezenční listina

 

Program:       1) Volba jednatele sdružení

                        2) Seznámení výboru s čerpáním financí ve školním roce 2012/2013

                        3) Výše členského příspěvku ve školním roce 2013/2014

                        4) Aktuální informace o chodu školy

                        5) Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

  

1)      Jednatelem sdružení Klub přátel školy byla jednohlasně zvolena pí Špetlová Eva (třídní důvěrnice ve 4.C) jako náhrada za p. Tomčíka.

 

2)      Výbor byl seznámen  s čerpáním financí ve školním roce 2012/2013. Stav na účtu ke dni konání schůze je 88.941 Kč a pokladna disponuje částkou 30.321 Kč. Během uplynulého období byly na účet připsány sponzorské dary v úhrnné částce 47.000 Kč. Největší finanční obnosy byly čerpány na vybavení školního dvora hracími prvky, nakoupení 2ks stolních fotbalů na chodby 2. stupně a podporu školních akcí v jednotlivých třídách. Podrobnější rozpis o čerpání financí z účtu bude zaslán třídním důvěrníkům elektronickou poštou.

 

3)      Výbor odsouhlasil členský příspěvek na školní rok 2013/2014 opět ve výši 300,-Kč.  Termín odevzdání příspěvku je do 20.12.2013. Příspěvky se odevzdávají třídním učitelům a bude zvážena možnost posílat příspěvky bezhotovostní platbou. Pokud školu navštěvují sourozenci, platí se příspěvek pouze jeden za rodinu.

 

4)      Vedení školy informovalo výbor o následujícím

Projekt „implementace etické výchovy do výuky“ – žáci 8. ročníku absolvovali dvoudenní výjezdový kurz s příslušným programem.

 

Projekt „Logopedie do škol“ – je ve fázi schvalování. Zahrnuje žáky 1. tříd a mateřských škol a jejich rodiče.

 

Jako alternativa ukončeného celoplošného testování žáků 5. a 9. ročníku škola objednala samostatné testování u společnosti SCIO. S výsledky testování budou seznámeni jak jednotliví žáci, tak i jejich rodiče. Testování proběhne v listopadu – 9.ročník a v březnu – 5.ročník.

 

Zápis na školní rok 2013/14 proběhne 29.1.2014 a 5.2.2014. Škola bude z kapacitních důvodů otvírat pouze 3 první třídy (cca 80 žáků) a 3 třídy 6.ročníku.

 

Byla obnovena spolupráce s partnerským městem Neuruppin. Škola plánuje pětidenní pobyt žáků 2.stupně v tomto městě. Akce je ve fázi přípravy a je počítáno s využitím finančního příspěvku od zřizovatele.

 

V lednu 2014 se uskuteční dva lyžařské výcvikové kurzy ve Vítkovicích v Krkonoších. Kurzy budou obsazeny přednostně žáky 7.ročníku a žáky ve třídách se sportovním zaměřením. Vedoucími kurzů jsou Mgr. Mokrý a Mgr. Mýtová.

 

Škola opět nabídne žákům 5.ročníku Cambridge zkoušky. Bližší informace podá pí Kroulíková během školního roku.

 

V rámci prevence patologických jevů škola spolupracuje s organizací Semiramis, která pomáhá monitorovat klima ve třídě. Služby této organizace mohou využít též rodiče. Bližší informace u pí Černovské.

 

Do chodu školy byl více zapojen žákovský parlament, který pomáhá s organizací různých školních akcí a napomáhá spolupráci žáků 1. a 2.stupně.

 

Škola zažádala o registraci v projektu „Rodiče vítáni“ a bude plnit podmínky členství (spolupráce rodičů a školy).

 

Rozpočet školy na příští rok byl mírně ponížen, přesto by tato skutečnost neměla ovlivnit chod školy.

 

 

5)      Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

Zástupci rodičů vznesli dotaz na skladbu jídelníčku (alternativa k masitému jídlu). Pan ředitel přislíbil konzultaci této možnosti s panem kuchařem Zahorajkem a dále bude zjišťován zájem rodičů o tento druh stravy.

 

Závěr:

Ve čtvrtek 14.11. se konají třídní schůzky (1. stupeň od 16 hod, 2.stupeň od 17 hod).Veškeré stížnosti či připomínky vzešlé z programu třídních schůzek by měli třídní důvěrníci oznámit vedení školy.

 

 

 

     

 


 Copyright © 2019 by ZŠ Komenského | Administrace