Zápis ze schůze KPŠ 10. 4. 2013

vloženo: 14. 04. 2014

Schůze výboru KPŠ – setkání třídních důvěrníků s vedením školy

Datum: 10. 4. 2014

 

Přítomni:           Mgr. Tomáš Danzer, ředitel školy

                        Mgr. Marcela Šádková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

                        Mgr. Martin Schreyer, zástupce ředitele školy pro 2. stupeň

                        třídní důvěrníci – viz prezenční listina

 

Program:       

1) Výše vybraných příspěvků od žáků na šk. rok 2013/2014

2) Seznámení výboru s čerpáním financí v období 09/2013 až 03/2014

3) Plánované akce školy

4) Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

 

1)      Výbor byl seznámen s výší vybraných příspěvků od žáků na šk. rok 2013/2014. Celkem bylo na příspěvcích od žáků vybráno 130.500,-Kč.

 

2)      Výbor byl seznámen s čerpáním financí v období září 2013 až březen 2014 a se stavem financí ke dni 9. 4. 2014.  V období prosinec 2013 až březen 2014 byly z příspěvků KPŠ financovány běžné školní akce  - odměny žákům za účast na sportovních soutěžích (volejbal, basketbal, florbal, nohejbal, stolní tenis, atd.), na vědomostních soutěžích (konverzační soutěž v AJ, v NJ, ve čtení, v rétorických dovednostech, aj.), na předmětových olympiádách, příspěvky na dopravu na exkurze, příspěvky na kurz branného plavání, na Den zdraví, na odměny za soutěže ve školní družině a klubu.

 

Stav financí k 9. 4. 2014:

 

Částka na BÚ:             168.425,07Kč

Částka v pokladně:      8.756,-Kč

 

3)      Vedení školy informovalo výbor o následujícím:

a)      Do konce tohoto školního roku není v plánu školy žádná větší finanční akce.

b)      V novém školním roce 2014/2015 budou otevřeny 3 třídy 1. ročníku.

c)      Podle počtu zájemců o jazykovou třídu do budoucího 6. ročníku (je to ovlivněno i počtem žáků, kteří budou přijati na víceleté gymnázium) se rozhodne, zda se budou dělat rozřazovací testy. Rodiče budou informováni, až budou známé výsledky přijímacího řízení na gymnázium.

d)      Do školní družiny a školního klubu bude od září přijato 210 dětí. Přednost mají žáci 1. 2. a 3. ročníků. Ostatní budou moci využívat odpolední kroužky v blízkém DDM.

e)      Dne 2. 5. se uskuteční Den Země. Třídy mají naplánované akce mimo budovu školy (výlety, exkurze, sportovní činnosti).

f)       Dne 9. 5. bude ředitelské volno (ve školní jídelně se bude instalovat nový konvektomat).

g)      Byla ukončena rekonstrukce MŠ Sluníčko. Dne 1. 4. bylo slavnostně uvedeno do opětovného provozu.

h)      Na doporučení hygienické stanice se začal ve školkách klást větší důraz na zdravou výživu. Dětem je k jídlu nabízeno více ovoce, zeleniny, luštěnin, zvýšil se počet bezmasých obědů. Žáci školy mají ve školní jídelně také zvýšen podíl zeleniny, luštěnin ve stravování a mají možnost volby i bezmasého jídla.

i)        Ve dnech 5. 5. až 9. 5. se uskuteční zájezd do Neuruppinu. Zúčastní se ho 25 žáků a 3 členové pedag. sboru.  Škola získala na tuto akci grant ve výši 10. 000,-Kč.

j)        Školní Parlament – vedení školy se již nesetkává se všemi žáky, ale byl vytvořen Výbor parlamentu. Akce Parlamentu:  Fotografická soutěž, adopce zvířete v ZOO, logo Parlamentu a atletický pětiboj pro 1. stupeň (pořádaný žáky 2. stupně).

k)      I nadále úspěšně probíhá Adopce na dálku – Calvince z Keni (informace na webových stránkách školy).

l)        Na škole proběhlo testování PISA od ČŠI. Byl vybrán vzorek 15letých žáků a ti byli otestování z přírodovědné gramotnosti.

m)    Škola využívá služeb o. s. Semiramis v oblasti prevence výchovných problémů (dochází hlavně k verbální šikaně na sociálních sítích – urážky, vyhrožování). Zatím pouze v 6.  a 7. ročnících, kde zástupci tohoto sdružení během 4hodinového bloku provádí se žáky různé testy, aktivity, zjišťují klima třídy. Následně poskytují zpětnou vazbu vyučujícím a vedení školy.

n)      Žáci 8. a 9. ročníků se účastní besed se zástupci úřadu práce.

o)      Pro žáky 9. ročníků pořádá Policie preventivní program 15+.

p)      Byla podána žádost o asistenta pedagoga na 1. stupeň. Zatím není známo vyjádření.

q)      Od září 2014 dojde ke zdražení obědů o 2,-Kč.

r)       V plánu je celková rekonstrukce budovy Hlaholu. Zatím se zpracovává potřebná dokumentace.

 

4)      Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

Proběhla diskuze nad současnými vzdělávacími a výchovnými problémy ve školství.

 

Závěr:

V úterý 15. 4. se konají třídní schůzky (1. stupeň od 16.00 hod., 2. stupeň od 17.00 hod.). Veškeré stížnosti či připomínky vzešlé z programu třídních schůzek by měli třídní důvěrníci oznámit vedení školy.

 

zapsala: Ing. Eva Šimková

 

 

 

     

 


 Copyright © 2018 by ZŠ Komenského | Administrace