Schůze výboru KPŠ 10. 11. 2014

vloženo: 11. 11. 2014

Schůze výboru KPŠ – setkání třídních důvěrníků s vedením školy

Datum: 10. 11. 2014

 

Přítomni:        Mgr. Tomáš Danzer, ředitel školy

                        Mgr. Marcela Šádková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

(Mgr. Martin Schreyer, zástupce ředitele školy pro 2. stupeň – omluven z důvodu nemoci)

                        třídní důvěrníci – viz prezenční listina

 

Program:       1) Seznámení výboru s čerpáním financí v období 04/2014 až 10/2014

                        2) Návrh a schválení ročního příspěvku na školní rok 2014/2015

                        3) Plánované akce školy

                        4) Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

 

1)      Výbor byl seznámen s čerpáním financí v období duben 2014 až říjen 2014 a se stavem financí ke dni 1. 11. 2014.

V období duben až říjen 2014 byly z příspěvků KPŠ financovány běžné školní akce  - odměny žákům za účast na sportovních a vědomostních soutěžích, příspěvky na dopravu na exkurze, na Den zdraví a Den Země, na odměny v soutěžích a akcích pořádaných školní družinou a klubem. Žádná mimořádná akce Klubem přátel školy financována nebyla.

Stav financí k  1. 11. 2014činí 100.929,-Kč.

 

2)      Návrh a schválení ročního členského příspěvku na školní rok 2014/2015 – na školní rok 2014/2015 byl schválen roční příspěvek ve výši 300,-Kč. Bude vybírán třídními učiteli od 13. 11. do 19. 12. 2014.

 

3)      Vedení školy informovalo výbor o následujícím:

a) Plánuje se výstavba venkovní učebny – pergoly v atriu školy.  V současné době se pracuje na projektu a na jeho základě bude vypočítán rozpočet. Uvažuje se o možné finančním příspěvku z KPŠ.

 

b) Dne 13. 11. 2014 proběhnou volby do Školské rady (od 15 do 18h).

 

c) Letos se uskuteční povinné přijímací zkoušky na střední školy a odborné školy. Žáci 9. ročníků, kteří půjdou na maturitní obory, se zúčastní nezávazných pilotních přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka pořádaných společností CERMAT.

 

d) Škola zajišťuje pro žáky preventivní programy s občanským sdružením Semiramis a uskutečnily se i preventivní programy s Policií ČR v Sadské ve školícím policejním středisku (2. stupeň).

 

e) V dubnu 2015 přijede asi 25 žáků s pedagogy z partnerské německé školy v Neuruppinu. Akci organizuje Mgr. Jan Petřík.

 

f) V květnu 2015 se uskuteční zájezd do Anglie (ve spolupráci se ZŠ v Sadské). Akci organizuje Ing. Petra Kroulíková. Přednostně budou vybráni zájemci z 9.A  a 8.A.

 

g)V lednu 2015  (5. až 11. ledna a 11. až 17. ledna) se uskuteční 2 lyžařské výukové kurzy pro žáky 7. ročníků. Organizují je Mgr. Ilona Mýtová  a Mgr. Michal Mokrý.

 

h) Ve dnech 10. až 14. 11. probíhá sběr starého papíru. Výtěžek bude opět použit na spolufinancování akcí školy a na sponzorský dar pro Calvince (adopce na dálku).

 

ch) Školu navštívil zaměstnanec ČŠI ohledně zabezpečení školy (viz. napadení žáků ve škole ve Žďáru nad Sázavou).

 

i) Díky projektu MěÚ fungují od září na škole školní psycholožka  PhDr. Dana Marková a asistentka pedagoga 1. stupně Markéta Brožová. Také je žákům školy zajištěno doučování z matematiky a českého jazyka.

 

j) Projekt Tablety do školy – 20 pedagogům bude tablet poskytnut a budou v jeho používání proškoleni.

 

k) V příštím školním roce budou pravděpodobně odmítáni zájemci do 6. ročníků z okolních obcí z důvodu dosažení maximální kapacity školy.

 

l) Plánuje se rekonstrukce budovy Hlaholu (školní jídelna a 3 učebny 1. stupně). V letošním roce MěÚ vyčlenil z rozpočtu finance na projektovou dokumentaci této rekonstrukce.

 

m) Na škole byla v létě uskutečněna výměna ventilů na radiátorech. Teplota v místnostech je dálkově nastavena a řízena zabudovanými čidly.

 

n) V září 2015 nastoupí na školu 4- 5 nových pedagogů.

 

 

4)      Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

 

Zda se neuvažuje o zavedení internetových žákovských knížek?

Vedení školy o zavedení internetových ŽK neuvažuje.  Pedagogové potřebují mít písemný kontakt s rodiči žáků a ne všichni rodiče mají možnost každodenního přístupu k internetu.

 

 

Závěr:

Ve čtvrtek 13. 11. se konají třídní schůzky (1. stupeň od 16.00 hod., 2. stupeň od 17.00 hod.). Veškeré stížnosti či připomínky vzešlé z programu třídních schůzek by měli třídní důvěrníci oznámit vedení školy.

 

 

 

Zapsala:

              Ing. Eva Šimková


 Copyright © 2019 by ZŠ Komenského | Administrace