Schůze výboru KPŠ 10. 11. 2015

vloženo: 12. 11. 2015

Schůze výboru KPŠ – setkání třídních důvěrníků s vedením školy

Datum: 10. 11. 2015

 Přítomni:        Mgr. Tomáš Danzer, ředitel školy

                        Mgr. Ivan Mezlík, zástupce ředitele pro 1. stupeň

                        Mgr. Martin Schreyer, zástupce ředitele školy pro 2. stupeň

                        třídní důvěrníci – viz prezenční listina

 

Program:         1) Seznámení výboru s čerpáním financí v období 04/2015 až 10/2015

                        2) Návrh a schválení ročního příspěvku na školní rok 2015/2016

                        3) Plánované akce školy

                        4) Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

 

1)  Výbor byl seznámen s čerpáním financí v období duben 2015 až říjen 2015.

 V období duben až říjen 2015 byly z příspěvků KPŠ financovány běžné školní akce  - odměny žákům za účast na sportovních a vědomostních soutěžích Den jazyků, Den zdraví, Historická soutěž), příspěvky na dopravu (exkurze, školní výlety, sportovní akce), na odměny v soutěžích a akcích pořádaných školní družinou a klubem. A také byl z financí KPŠ zakoupen stolní fotbal (umístěn na 2. stupni)

2)  Návrh a schválení ročního členského příspěvku na školní rok 2015/2016.

Na školní rok 2015/2016 byl schválen roční příspěvek ve výši 300,-Kč. Bude vybírán třídními učiteli od 12. 11. do 18. 12. 2015.

3) Vedení školy informovalo výbor o následujícím:

a) V termínu 9. až 13. 5. 2016 se uskuteční poznávací zájezd do Berlína. Organizuje ho Mgr. Jan Petřík. Zájezd je určen pro zájemce ze tříd 9. A a 8. A. Popřípadě bude doplněn o žáky ze 7. A. Maximální kapacita zájezdu je 24 žáků. Cena okolo 5. 000,-Kč.

b) Od školního roku 2016/2017 se již nebude otvírat v 6. ročnících jazyková třída.

c) V lednu 2016 se uskuteční dva lyžařské výcvikové kurzy pro žáky 7. ročníků, popřípadě doplněno o žáky z jiných tříd. Organizuje je Mgr. Ilona Mýtová a Mgr. Michal Mokrý.

d) V týdnu 16. až 20. listopadu se uskuteční sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven v atriu školy.

e) V tomto školním roce opět probíhá primární prevence Semiramis. Ve 4. a 5. ročních a na 2. stupni ZŠ.

f) Žáci 7. a 8. ročníků pojedou na exkurze do Školícího policejního střediska v Sadské.

g) V současné době probíhá testování žáků 9. ročníku od společnosti SCIO z předmětů matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady. Výsledky budou k dispozici v lednu.

h) Na 1. stupni probíhá Dopravní výchova pod vedením paní Cibulkové.

ch) V letošním školním roce se žáci 2. ročníků účastní plaveckého výcviku. Pokračovat v něm budou i ve dalším školním roce. Tento výcvik je hrazen školou.

i) Žáci 4. ročníků budou testováni ve čtenářské gramotnosti. Jedná se o testování PIRLS. Toto testování proběhne v období března a dubna příštího roku.

j) Žáci 5. ročníků budou mít možnost být testováni společností SCIO. Toto testování proběhne v období března a dubna příštího roku.

k) Datum rekonstrukce Hlaholu není zatím stanoveno. Určitě se neuskuteční v příštím školním roce.

 

4) Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

V případě neotevření jazykových tříd bude možné zachovat rozšířenou výuku jazyků jinou formou?.........Žáci budou rozděleni v rámci třídy na lepší  a horší skupinu podle jazykových znalostí. Také bude zvážena možnost zařazení cizího jazyka do volitelných předmětů.

Možnost přípravy žáků 9. a 5. ročníků na přijímací zkoušky?..........Žáci se zúčastní tzv. SCIO testů. Tyto testy jsou hrazeny školou. Žákům 9. ročníků byla již tento školní rok nabídnuta možnost volby volitelných předmětů tzv. Přípravná cvičení z Českého jazyka a Matematiky.

Mohou být rozvrhy na daný školní rok známy dříve než 1. 9.? (z důvodu plánovaní mimoškolních aktivit dětí)..............Zástupci ředitele školy pro 1. a 2. stupeň se pokusí na další školní rok vytvořit platné rozvrhy tříd již v přípravném týdnu.

 

Zapsala:

             Eva Šimková


 Copyright © 2019 by ZŠ Komenského | Administrace