Schůze výboru KPŠ – setkání třídních důvěrníků s vedením školy

vloženo: 13. 04. 2016

 

Datum: 12. 4. 2016

 Přítomni:       Mgr. Tomáš Danzer, ředitel školy

                       Mgr. Ivan Mezlík, zástupce ředitele pro 1. stupeň

                       Mgr. Martin Schreyer, zástupce ředitele školy pro 2. stupeň

                        třídní důvěrníci – viz prezenční listina

 

Program:         1) Seznámení výboru s výší vybraných příspěvků na školní rok 2015/2016

                        2) Seznámení výboru s čerpáním financí v období 11/2015 až 03/2016

                        3) Plánované akce školy

                        4) Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

 

1) Výbor byl seznámen s výší vybraných příspěvků na školní rok 2015/2016.

Na příspěvcích od rodičů žáků bylo na školní rok 2015/2016 vybráno 142.200,-Kč.

2) Seznámení výboru s čerpáním financí v období 11/2015 až 03/2016.

       viz  přiložená zpráva o financích KPŠ za období listopad 2015 až březen 2016

   3) Vedení školy informovalo výbor o následujícím:

 a) Zřizovatel školy, Město Nymburk, nabídlo škole možnost zřízení informačního SMS kanálu, tzv. InfoKanálu. Rodiče získají podrobnější informace od TU na třídních schůzkách dne 14. 4. a také obdrží dotazník ke zjišťování jejich zájmu o tento InfoKanál.

b) Na škole bude ve dnech 26. 5. až 29. 5.  a 18. 6. až 21. 6.  natáčet ČT seriál „Trpaslík“. Podrobnější informace jsou vyvěšené na budově školy a také jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

c) V novém školní roce 2016/2017  budou otevřeny 4 třídy 1. ročníku (cca 28 žáků v jedné třídě), takže dojde k navýšení celkové kapacity školy na 880 žáků. Jedna třída 1. stupně bude umístěna v budově 2. stupně.

d) V týdnu 20. až 30. června se uskuteční sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven v atriu školy.

e) Datum rekonstrukce Hlaholu není zatím stanoveno. Určitě se neuskuteční v příštím školním roce. Již je hotova projektová dokumentace. Během rekonstrukce se budou pravděpodobně k výuce používat prostory  Obecního domu. Detaily a průběh rekonstrukce budou ještě řešeny. Záleží na výši financí na tuto rekonstrukci přidělených.

f) Dne 29. dubna se na 2. stupni uskuteční Den Země. Pro žáky budou připravené různé aktivity a  soutěže.

g)  Od nového školního roku 2016/2017 dojde v 6. ročnících k úpravě učebního plánu. Bude snížena týdenní dotace hodin v předmětech Člověk a svět práce a Výchova ke zdraví a dojde k navýšení hodin Matematiky a Fyziky.

h)  Na škole se uskuteční Dobročinný bazárek, jehož výtěžek bude určen na rehabilitaci a potřebné pomůcky našim žákům s tělesným hendikepem Elišce, Oldíkovi a Sorinovi. Bude se jednat o sbírku a následný prodej obnošeného nebo nepotřebného oblečení, které je vhodné k prodeji. Výběr se bude konat 23. až 27. května, prodej pak jeden den na začátku června na školním dvoře. Termín prodeje bude dodatečně upřesněn na webových stránkách školy a na plakátech.

ch) Od září 2016 bude na škole k dispozici pedagogům a žákům 5 asistentů pedagoga, tzn. že dojde k jejich navýšení oproti současnému stavu.

i)  V dubnu se uskuteční přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. ročníků a také přijímací zkoušky na víceletá gymnázia pro žáky 6. ročníků.

j) Na škole začala pracovat speciální pedagožka paní Šukalová, která je k dispozici žákům  a jejich rodičům. Sídlí v kanceláři školní psycholožky paní Markové.

4) Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

Bude se používat elektronická žákovská knížka? – O jejím zavedení se uvažovalo, ale bylo rozhodnuto o odkladu jejího používání.

Jak bude těch 5 asistentů pedagoga na škole „rozloženo“? – 3 budou na 1. stupni, 2 na 2. stupni.

Je očekáván velký nárůst žáků s lehkými mozkovými problémy? – Není. Tito žáci mohou na běžné škole studovat pouze na základě doporučení pedag. psychologické poradny.

Zapsala:

             Eva Šimková


 Copyright © 2019 by ZŠ Komenského | Administrace