Schůze výboru KPŠ – setkání třídních důvěrníků s vedením školy

vloženo: 09. 11. 2017

Datum: 7. 11. 2017

 Přítomni:      Mgr. Tomáš Danzer, ředitel školy

                        Mgr. Ivan Mezlík, zástupce ředitele pro 1. stupeň

     Mgr. Martin Schreyer, zástupce ředitele školy pro 2. stupeň

                        třídní důvěrníci – viz prezenční listina

 

Program:       1) Seznámení výboru s čerpáním financí v období 04/2017 až 10/2017

                        2) Návrh a schválení ročního příspěvku na školní rok 2017/2018

                        3) Volba zástupců rodičů do Školské rady

                        4) Informace o škole a plánované akce školy

                        5) Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

 

1)  Výbor byl seznámen s čerpáním financí v období duben 2017 až říjen 2017.

Ředitel školy seznámil výbor KPŠ s aktuálním zůstatkem na účtu, který činí k 31.10.2017 189.860 Kč.

 2)  Návrh a schválení ročního členského příspěvku na školní rok 2017/ 2018.

Na školní rok 2017/2018 byl schválen roční příspěvek ve výši 300,-Kč. Bude vybírán třídními učiteli od 9. 11. do 15. 12. 2017.

3) Volba do Školské rady

V den třídních schůzek 9. 11. 2017 proběhne volba zástupců rodičů do Školské rady. Navrženými kandidáty jsou pí Engelthalerová a pí Nebáznivá. Hlasovací schránka bude umístěna do 18:00 před sekretariátem školy. Za pedagogy byly do Školské rady zvoleny pí učitelky Křížková a Kroulíková.

4) Vedení školy informovalo výbor o následujícím:

a) Škola má v současné době 20 asistentů pedagoga. Také zde i nadále působí školní psycholožka a speciální pedagožka.

b) Na škole dobře pracuje Parlament školy. Pořádá různé akce – např. Halloween den, Patron prvňáčka, atd., Výbor Parlamentu komunikuje s vedením školy.

c) Dne 13. prosince se v atriu školy v 16.30 uskuteční slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.

d) Na dny 23. a 24. listopadu vyhlásil ředitel školy ředitelské volno z důvodu dalšího vzdělávání celého pedagogického sboru. Pro přihlášené žáky 1. - 5. ročníku je v tyto dny v provozu školní družina

e) Dne 23. září 2017 se uskutečnily oslavy 120. výročí založení školy. Pan ředitel poděkoval rodičům za jejich účast a pomoc při organizaci. Finanční výtěžek z akce cca 6.000 Kč bude použit ve prospěch handicapovaných žáků naší školy.

f) V současné době probíhá plánovaná rekonstrukce budovy Hlaholu. Termín dokončení prací je odhadován na květen 2018. Budova by měla být připravena k užívání od počátku školního roku 2018/2019. Organizační změny vynucené rekonstrukcí probíhají bez větších problémů.

g) Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Dvakrát měsíčně jsou žákům 1. stupně dodávány ovoce a zelenina od místních farmářů.

h) I nadále škola spolupracuje s občanským sdružením Semiramis, které organizuje preventivní programy pro naše žáky od 5. až 9. ročníků.

i) V současné době školu navštěvuje 825 žáků, což znamená mírně klesající tendenci.

j) Škola disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků k zajištění učebních pomůcek, které jsou průběžně obnovovány.

k) Škola je zapojena do mezinárodní spolupráce v projektu EDISON. Jedná se o týdenní vzdělávací program studentů VŠ z celého světa, který se uskuteční od 26. února 2018. Ředitel školy vyzval rodiče ke spolupráci v podobě poskytnutí ubytování pro tyto studenty. Dále škola organizuje zahraniční výjezdy pro žáky 2. stupně – v aktuální nabídce je zájezd do Legolandu v Německu a vícedenní zájezd k Bodamskému jezeru.

l) V současné době byl ukončen charitativní sběr víček. Ředitel školy poděkoval všem za dosavadní aktivitu v tomto sběru.

4) Připomínky a dotazy třídních důvěrníků

Jednotlivé dotazy a připomínky od třídních důvěrníků byly zodpovězeny na místě, případně budou řešeny s kompetentními osobami.

 

Zapsali:  Mgr. Martin Schreyer, Mgr. Ivan Mezlík


 Copyright © 2019 by ZŠ Komenského | Administrace