Školní jídelna

Školní jídelna, Komenského 1565, Nymburk

"budova Hlaholu" , Komenského 1565/11 , 288 02 Nymburk, Telefon: 325 519 538
 

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků a pracovníků ZŠ Komenského Nymburk a ZŠ Tyršova Nymburk. Vaří se dva až tři druhy jídel. Výdejní doba pro školská zařízení je  od 11.30 do 14.00 hodin. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., jídla poskytovaná v rámci školního stravování jsou vždy konzumována v prostorách školní jídelny. Výjimkou je první den neplánované nepřítomnosti žáka ze zdravotních důvodů, kdy je možné oběd vyzvednout do jídlonosiče v době tomu určené. Pro další dny nepřítomnosti je nutno obědy odhlásit. Za neodhlášený oběd se neposkytuje náhrada. V dalších dnech nepřítomnosti žáka v základní škole lze stravu odebrat, ale musí být uhrazena v plné výši (cena potravin + provozní a osobní režie).

Výdej jídel do jídlonosičů je v době od 11.15  do 11.30 hodin.

Strava se vydává prostřednictvím elektronického čipu, který si strávník zakoupí  v kanceláři za Kč 115,-. Pokud si strávník čip zapomene, vyzvedne si v kanceláři náhradní lístek. Při ztrátě čipu se neposkytuje náhrada a strávník si musí zakoupit nový. Čip slouží po celou dobu školní docházky.

Zařazení žáků dle věkových kategorií – podle vyhlášky 107/2005 sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku. Dle zákona 561/2004sb.§24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Cena oběda se odvíjí od věku strávníka:      

Důležité upozornění!      V důsledku stále rostoucích cen potravin se ceny obědů od 1. září 2014  upravují pro jednotlivé kategorie dle finančních limitů platných od 1. 4. 2008 takto:   

I. 7 - 10 let: 22 Kč

II. 11 - 14 let: 24 Kč

III. 15 a více let: 26 Kč

Celková (plná) cena      51 Kč

  • pořizovací cena surovin 26,- Kč
  • osobní náklady 17,- Kč
  • věcné náklady 8,- Kč

Tato cena se může měnit v souvislosti se změnou pořizovací ceny potravin a výpočtem osobních a věcných nákladů.

 Placení stravného - pouze bezhotovostním převodem. Upozorňujeme na nutnost včasné platby, aby ste mohli včas obědy přihlásit.

Po – Pá od 6. 30 – 8. 30 hodin a od 11. 00 – 14. 00 hodin.

Platba  za skutečně odebrané obědy ve výdejně při ZŠ Tyršova Nymburk se provádí fakturou mezi ZŠ Komenského Nymburk a ZŠ Tyršova Nymburk.

Bezhotovostní platby – trvalým příkazem na účet školy. Měsíční platbu provede banka z účtu plátce  na základě trvalého příkazu.

Bankovní spojení: Od 1. 9. 2010 přechází ZŠ a MŠ Komenského Nymburk k bance ČSOB.

od tohoto data zasílejte prosím všechny platby stravného na účet     236064975/0300

Variabilní symbol: je nutné vyzvednout v kanceláři školní jídelny

Termín platby: měsíčně předem do 20. dne v měsíci, nejpozději do 25. dne

 
Měsíční platby na 22 obědů činí:              

I.   7 – 10 let    484,- Kč

II. 11 – 14 let    528,- Kč

III. 15 a více      572,- Kč

Vyúčtování dle skutečně odebraných obědů bude prováděno v červnu a prosinci. Přeplatky se vrací na účet, ze kterého platba probíhala. Založení a zrušení bezhotovostní platby a změnu čísla účtu je nutné nahlásit v kanceláři ŠJ.

 Objednávky obědů – při zaplacení stravného je automaticky navolen oběd číslo 1. Pokud chce strávník oběd číslo 2, je třeba si ho objednat. Objednávání se provádí den dopředu nejpozději do 14 hodin, a to pomocí čipu na objednacím boxu, přes internetové stránky www.strava.cz nebo telefonicky na čísle 325 519 538.  Pokud strávník zapomene čip, lze změnu provést také v kanceláři. Přístup k internetovému objednávání stravy získáte v kanceláři ŠJ.

Odhlašování obědů – oběd lze odhlásit do 14 hodin ( do 13 hodin ve školním roce 2017/18 z důvodu normování stravy) předcházejícího dne a to přímo u boxu, v kanceláři, přes internetové stránky nebo telefonicky. Z důvodu nemoci lze oběd první den vyzvednout do jídlonosiče, další dny je nutno odhlásit nebo uhradit oběd v plné výši. Přeplatky za odhlášky se odečtou při  následující platbě nebo si strávník může navolit obědy na další období přímo u  objednacího boxu. 

Odhlášky a přihlášky obědů nutno provádět den předem do 14 hodin z důvodu uzávěrky objednávek potravin a normování potravin na další den.


Copyright © 2018 by ZŠ Komenského | Administrace