Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb..

Pravomoce školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

ČLENOVÉ:

za zřizovatele

PhDr. Pavel Fojtík, předseda
Miloš Šindelář

za zákonné zástupce nezletilých žáků

Nebáznivá Petra
Mgr. Zdeňka Engelthalerová

za pedagogický sbor

Ing. Petra Kroulíková
Mgr. Perta Křížková


popis soubor velikost
Schůze členů školské rady 20.6.2017 Schůze členů školské rady 20.6.2017 277,3 kB
Schůze členů školské rady Schůze členů školské rady 8,7 kB

Copyright © 2018 by ZŠ Komenského | Administrace