Informace o organizaci prezenční výuky od 25. 5. 2020 – určeno pro přihlášené žáky

vloženo: 18. 05. 2020

Vážení rodiče,

uvádíme přehled informací a pokynů k výuce od 25. 5. 2020. Níže uvedené pokyny platí pro žáky, kteří se doposud k prezenční výuce přihlásili.

 

Časový harmonogram

Vstup do budovy školy                 od 7:25

Dopolední blok                           7:45 – 11:20

Oběd                                        11:20 – 12:30

Odpolední blok                          11:20 – 15:00

 

Příchod do školy a odchod

Vstup do školy a odchod z ní bude průběžný. Školní budovy se otevírají v 7:25 a žáci do nich mohou vstupovat hned po příchodu bez shlukování venku.  Vstup doprovodu do budovy nebude umožněn. Organizováním vstupu budou v prvních dnech pověřeni pracovníci školy a bude probíhat třemi vchody, respektive východy, dle následujícího rozpisu:

 

Boční vchod (prosklené dveře z ulice Havlíčkova)                            1.A, 3.A, 3.B, 3.C

Vchod pro 1. stupeň (červené dveře z ulice Komenského)                1.B, 1.C, 2.A, 2.C, 2.D

Vchod do budovy Hlahol                                                               4.A, 4.B, 3.D

Vchod z atria školy (zadní dveře ze školního dvora)                        2.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C

Vchod od tělocvičny gymnázia (zadní vstup do haly)                       4.D

 

Žáci se po vstupu do školy odeberou do svých kmenových tříd. Šatnu žáci nevyužívají, k přezouvání a odkládání oděvů dochází před třídou, respektive ve třídě dle pokynů vyučujícího. 

Do školy žáci vstupují s nasazenou rouškou.

Po příchodu do třídy si žáci vydesinfikují ruce připravenou desinfekcí, posadí se do lavic dle pokynů vyučujícího a vyčkají ve třídě do začátku výuky.

 

Průběh dopolední výuky (7:45 – 11:20)

Výuka bude probíhat v kmenových učebnách (výjimku tvoří 2.D – viz výše)s třídním učitelem. V některých třídách bude podpůrně přítomen asistent pedagoga, a to především pro lepší zajištění organizačních záležitostí.

Hned první den odevzdají žáci třídnímu učiteli Čestné prohlášení (ke stažení na webu školy).

Podoba a organizace výuky je plně v kompetenci třídního učitele a žáci i rodiče s nimi budou seznámeni. Jedná se především o rozvrh hodin, pomůcky pro výuku, časovou organizaci atd.

Komunikace třídního učitele bude probíhat dle zvyklostí (Bakaláři, mailová komunikace atd.)

Omlouvání absence musí probíhat okamžitě třídnímu učiteli, popřípadě prostřednictvím kanceláře školy s udáním důvodu absence.

 

Oběd (11:20 – 12:30)

Oběd je zajištěn pro žáky 1. – 3. tříd, kteří se přihlásili k odpolednímu bloku. Obědy je třeba přihlásit nejpozději ve čtvrtek  21. 5. prostřednictvím objednávkového systému na serveru strava.cz. Možné bude také objednání telefonicky na čísle 325512374 nebo mailem na sj.komenskeho@gmail.com. Automat v budově jídelny bude mimo provoz. V nabídce bude pouze jedno jídlo. Vstup rodičů či doprovodu do budovy jídelny nebude povolen.

Do jídelny budou skupiny žáků odcházet s vedoucím odpoledního bloku dle nastaveného harmonogramu. Po obědě se žáci vrací opět s vedoucím skupiny do původní učebny.

 

Odpolední blok (11:20 – 15:00)

Začátek i ukončení odpoledního bloku je pro všechny skupiny a žáky jednotný. Dřívější odchod nebude možný. V případě, že žáci dochází do odpoledních kroužků (sport, ZUŠ atd.), nemusí dané dny odpolední blok ve škole navštěvovat a mohou odejít po dopolední výuce, oběd mohou čerpat.

Vedoucí odpoledního bloku si přebírá skupinu po skončení dopolední výuky v kmenové učebně, odvádí žáky na oběd a vrací se s nimi po obědě do kmenové učebny, popřípadě využívá venkovní prostory. V 15:00 odvádí žáky k východu ze školy (stejný východ jako vstup).

 

Hygienická opatření a pohyb ve společných prostorách

Podrobně jsme tuto problematiku popsali v předchozí zprávě i v článku na webu školy. Uvádíme jen bodové shrnutí.

  • Žáci si do školy přinesou dvě vlastní roušky a igelitový sáček.
  • Roušku musí mít žáci nasazenou při vstupu do školy a při pohybu ve společných prostorách (chodby, toalety, venkovní prostory, jídelna – při výdeji jídla, nikoliv u stolu).
  • Roušku si musí žáci nasadit vždy na pokyn pracovníka školy.
  • Při každém novém vstupu do učebny, jídelny atd. použijí žáci připravenou desinfekci.
  • Žáci se, v rámci možností, snaží dodržovat odstupy a zabraňovat shlukování.
  • Doporučujeme využívat vlastní desinfekční prostředky.
  • Nedodržování hygienických opatření, stejně jako jakýchkoliv pokynů pracovníků školy může být důvodem pro vyloučení z výuky.

 

Čestné prohlášení

MŠMT - ochrana zdraví na ZŠ


 Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti