Organizace výuky 1. - 5. tříd od 12. 4. 2021 - 2. díl

vloženo: 14. 04. 2021

Vážení rodiče,

uvádíme přehled informací a pokynů k výuce od 12. 4. 2021. Vzhledem ke složitosti situace je informací poměrně hodně. Prosíme o jejich pečlivé prostudování. V příloze této zprávy zasíláme také některé důležité dokumenty. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na třídní učitelku. Sledujte také pravidelně systém Bakaláři, kam vám budeme adresovat případné změny či další informace. 

 

Rotační systém výuky, prezenční/distanční výuka

Vyučování probíhá rotačním způsobem, kdy se v týdenních cyklech pravidelně střídá prezenční a distanční výuka.

Prezenční výuka probíhá dle rozvrhu, ale bez odpoledního vyučování. V den, kdy mají mít 4. a 5. třídy odpolední výuku, bude tato nahrazena 5. vyučovací hodinou, která bude využita dle uvážení třídního učitele (doplnění učiva, pobyt venku …). Většinu předmětů vyučuje třídní učitel, výjimkou je především výuka anglického jazyka a informatiky, u některých tříd další předměty. Konkrétní změny naleznete v rozvrzích tříd, které vám zasíláme v příloze a budou také zveřejněny na webu školy.

Nevyučuje se zpěv ani tělesná výchova. Tyto hodiny však neodpadají a budou využity dle rozhodnutí TU, například pro doplnění učiva z období distanční výuky či pobyt dětí venku.

Distanční výuka probíhá beze změny dle nastavených pravidel a rozvrhů online výuky. Pokud by k nějakým změnám přece jen docházelo, budete informování třídním učitelem, případně vyučujícím anglického jazyka.

 

Zájmové útvary, kroužky

Vzhledem k pravidlu dodržení homogenního složení skupin (nemísení dětí) se zájmové útvary a kroužky ve škole do odvolání konat nebudou.

 

Příchod do školy a odchod v prezenční výuce

Vstup do budovy školy bude žáků umožněn průběžně bez shlukování venku od 7:20, a to dle níže uvedených pokynů. Vstup doprovodu do budovy nebude umožněn.

 

Boční vchod (prosklené dveře z ulice Havlíčkova)                            4.A, 5.C,

Vchod pro 1. stupeň (červené dveře z ulice Komenského)                 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C,

Vchod do budovy Hlaholu                                                               5.A, 5.B, 4.D

Vchod z atria školy (zadní dveře ze školního dvora)                        3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 4.B, 4.C

Vchod od tělocvičny gymnázia (zadní vstup do haly)                      5.D

 

Žáci, kteří navštěvují ranní družinu, vstupují do budovy z atria školy.

 

Do školy žáci vstupují s již nasazenou zdravotnickou rouškou či respirátorem. Po příchodu do budovy využijí žáci dezinfekčních stojanů pro dezinfekci rukou. V šatnách se přezují a převléknou a pokračují do třídy.

 

Školní družina a klub

Provoz školní družiny je zajištěn pro žáky 1. – 3. tříd, kteří se účastní prezenční výuky, ráno od 6:15, odpoledne do 17 hodin.

Školní družina využívá pro ranní i odpolední aktivity většinou kmenových tříd. Z organizačních důvodů došlo u některých tříd k přesunu družinových aktivit do jiné učebny. Přehled personálního obsazení i umístění oddělení školní družiny naleznete v přiloženém souboru s rozvrhy, vždy u konkrétní třídy.

Pro příchod do ŠD a odchod z ní (včetně vyzvedávání dětí) využijte vchod z atria školy (školní dvůr).

Prosíme rodiče o komunikaci s vychovatelkou školní družiny ohledně odchodů či vyzvedávání dětí.

Školní klub pro žáky 4. a 5. tříd vzhledem ke zrušení odpolední výuky nebude fungovat.

Případné dotazy směřujte na mail: sd.sk.zskom-nbk@seznam.cz

 

Školní jídelna

Organizaci oběda zajišťuje pro žáky 1. – 3. v ŠD paní vychovatelka. Žáci, kteří do ŠD nechodí, navštěvují školní jídelnu sami, v průběhu prvních dnů je doprovodí do jídelny třídní učitel či vyučující koncové hodiny. Vzhledem k doporučení MŠMT omezit kontakt dětí z různých tříd i ve školní jídelně bude docházet k posunům času odchodů na oběd u jednotlivých tříd. Plánované odchody tříd na oběd naleznete v přiloženém souboru s rozvrhy, vždy u konkrétní třídy.

Pozor! Pro odběr obědů je třeba obědy přihlásit na www.strava.cz, případně využijte telefonní číslo 325 512 374.

 

Hygienická opatření v provozu školy

Ve všech prostorách školy, tedy i ve třídách během výuky, nosí všechny osoby (žáci, učitelé, rodiče …) ochranu úst a nosu. Dospělé osoby používají respirátor ochranného standartu alespoň FFP2, žáci zdravotnickou roušku či respirátor daného typu.

Žáci mají s sebou náhradní roušku v igelitovém sáčku.

Po příchodu do školy využijí žáci dezinfekci u vchodu a umyvadlo ve třídách. Zvýšené hygieny dbají žáci především na toaletách a po návratu z ní zpět do třídy.

V kmenových třídách dochází k častějšímu větrání, přizpůsobte proto oblečení dětí (teplé mikiny, čepice …)

V prostorách školy se snažíme o minimalizování kontaktů mezi žáky různých tříd.

Prosíme o zvážení nutnosti vstupu rodičů či jiných dospělých osob do školy. Preferujeme vyzvedávání dětí až ve venkovních prostorách.

 

Testování žáků – Antigenní testy

 

Testují se žáci účastnící se prezenční výuky, a to dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek. Žáci budou testováni testem LEPU, průběh testu si můžete prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=92s. Testování proběhne v kmenové učebně během první vyučovací hodiny, žáci, kteří využijí ranní družinu se testují hned po příchodu do ranní družiny. Dohledem nad testováním bude pověřena odpovědná osoba. Vzhledem k typu testu, kterým se budou žáci testovat, jsme přesvědčeni o tom, že i nejmenší děti zvládnou samotest pod dozorem pedagogického pracovníka bez účasti rodičů.

V přiloženém souboru naleznete nejčastější otázky a odpovědi k testování.

Testování se neprovádí u osob, které  absolvovaly z důvodu  onemocnění  COVID-19 izolaci  minimálně v rozsahu  podle  platného  mimořádného  opatření  Ministerstva  zdravotnictví  upravujícího  nařizování izolace  a  karantény  a  zároveň neuplynulo  více  než  90  dnů od  prvního  RT-PCR  testu  s pozitivním výsledkem.  Tuto  skutečnost  musí  žák  prokazatelně  doložit. (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. ). Pokud  ji  škole  nedoloží,  účastní se testování dle harmonogramu školy. 


 


popis soubor velikost
Organizace výuky 1. - 5. tříd od 12. 4. 2021 - 2. díl.pdf Organizace výuky 1. - 5. tříd od 12. 4. 2021 - 2. díl.pdf 134,2 kB
Testování - Dotazy a odpovědi.pdf Testování - Dotazy a odpovědi.pdf 153,4 kB
Testování - přehled návazných postupů.pdf Testování - přehled návazných postupů.pdf 225,2 kB
Výuka od 12.4. 2021 - Rozvrhy, družina, obědy.pdf Výuka od 12.4. 2021 - Rozvrhy, družina, obědy.pdf 847,4 kB

Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti