Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště - ŠPP

ŠPP slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

 

Aktivity ŠPP na naší škole zajišťují:

- výchovný poradce pro 1. stupeň – Mgr. Jitka Kuhnová

- výchovný poradce pro 2. stupeň (kariérový poradce) – Mgr. Jan Šimon

- školní metodik prevence – Mgr. Petra Kořínková

- školní psycholog – PhDr. Dana Marková

- školní speciální pedagog – Mgr. Soňa Janelová

 

 

Oblast práce výchovných poradců

 

Výchova a vzdělávání žáků s výchovnými a výukovými problémy, žáků s odlišným mateřským jazykem, žáků nadaných:

 

 • Metodická pomoc žákům, rodičům i učitelům

 • Kontrola a evidence individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory u žáků

 • Zajišťování a zprostředkování dokumentace

 • Péče o žáky s výukovými obtížemi, zdravotním postižením, výchovnými problémy, o žáky nadané – ve spolupráci se školní psycholožkou a speciální pedagožkou

 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými a dalšími zařízeními a pracovišti (PPP, SPC, OSPOD, Úřad práce apod.)

 

Kariérové poradenství

 

 • Základní šetření k volbě povolání u žáků a individuální poradenství v této oblasti

 • Jednání s žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť

 • Průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro vycházející žáky

 • Zajišťování skupinových návštěv žáků na úřadu práce, sledování a evidence přijímacího řízení na SŠ, SOU a GOblast práce školního metodika prevence

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.  

 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy i zákonným zástupcům

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

 

Oblast práce školního psychologa

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávacího systému školy. Tato služba je určena pro žáky, rodiče i pedagogy. Činnost školního psychologa vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a je popsána ve školním řádu.  

 

 • Konzultace se zákonnými zástupci přímo ve škole

 • Odbornou pomoc pro žáky s podporou asistenta pedagoga

 • Řešení aktuálních výukových a výchovných problémů žáků

 • Diagnostika u neprospívajících a následná edukační pomoc

 • Diagnostika u žáků nadaných a následná edukační pomoc

 • Vedení žáků s ADHD a ADD (specifická porucha pozornosti a chování)  

 • Informace o školní zralosti dítěte, poskytnutí edukačně stimulačních materiálů

 • Pro žáky II. stupně – komplexní profesní diagnostiku a následné individuální konzultace pro žáky i rodiče

 • Individuální terapie pro žáky

 • Poradenství pro zákonné zástupce

 • Nácvik relaxačních technik

 • Krizová intervence při náročných životních situacích

 • Práce s třídním kolektivem

 • Spolupráce celého týmu při řešení individuálních problémů dítěte

 • Zprostředkování kontaktů na další odborníky v regionu

 

Oblast práce školního speciálního pedagoga

 

 •  konzultace pro rodiče v oblasti výukových obtíží a následné metodické vedení rodičů a práce se žákem
 • konzultace v problematice SPU- nabídka edukačně stimulačních materiálů, zácvik do reedukačních postupů, rozvoj percepčně kognitivních funkcí, zásady práce s dítětem
 • konzultace s pedagogy, pomoc při sestavování IVP a PLPP, náslechy ve třídách, řešení aktuálních výukových a výchovných obtíží žáků
 • koordinace a vedení asistentů pedagoga ve škole
 • spolupráce na přípravě podkladů pro školní poradenská pracoviště
 • diagnostika speciálně pedagogických potřeb žáků
 • hodiny předmětu speciálně pedagogické péče v rámci podpůrných opatření– práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zaměřených na reedukaci, kompenzaci a stimulaci
 • práce se žáky ohroženými školním neúspěchem
 • screening školní zralosti a následné metodické vedení rodičů, jak děti rozvíjet a pracovat s nimi
 • stimulační program Maxík- vhodný pro předškoláky, děti s odloženou školní docházkou i žáky 1. tříd, u kterých se objevují obtíže v procesu osvojování školních dovedností
 • program Percepční a motorická oslabení ve školní praxi- nápravný a diagnostický program
 • práce s dětmi s poruchou koncentrace pozornosti - program KUPOZ
 

Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti