Přijímací řízení na SŠ - základní informace - listopad 2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2018/2019 – ZÁKLADNÍ INFORMACE – LISTOPAD

 

Všichni žáci, kteří se hlásí na studijní obor zakončený maturitní zkouškou, budou konat povinné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (zajišťuje CERMAT).

První řádný termín – čtyřleté obory: 12. dubna 2019

Druhý řádný termín – čtyřleté obory: 15. dubna 2019

(první náhradní termín 13. května 2019, druhý náhradní termín – 14. května 2019)

Tyto termíny, ani povinná přijímací zkouška, se netýkají oborů, kde se konají talentové zkoušky a konzervatoří (talentové zkoušky proběhnou v lednu 2019). Výjimkou jsou gymnázia se sportovní přípravou, kde se dělají jak talentové, tak jednotné přijímací zkoušky.

Pokud se žák přihlásí do dvou maturitních oborů, koná přijímací zkoušku dvakrát (započítá se lepší výsledek).

  • DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

do 30. listopadu 2018 – nutné odevzdat přihlášku na střední školu s talentovou zkouškou (zachovává se právo uchazeči podat, mimo přihlášky do oborů s talentovou zkouškou, až 2 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky)

 

do 1. března 2019 – nutné odevzdat přihlášku na ostatní střední školy 

  • TISKOPISY PŘIHLÁŠEK NA SŠ

Každý žák obdrží od školy 1 tiskopis přihlášky na střední školu (s vytištěnými základními údaji a vysvědčeními z 8. a pololetí 9. třídy) - první listopadový týden pro obory s talentovou zkouškou a 31. ledna 2019 pro ostatní obory.

Úkolem rodiče a žáka bude zkopírovat si tiskopis této přihlášky (doporučuji alespoň 2x), vyplnit dvě střední školy, zkontrolovat, popř. doplnit životopisné údaje. Žák poté donese kompletně vyplněnou přihlášku výchovnému poradci, který zajistí razítko ředitele školy a vrátí přihlášku zpět. Až poté je vhodné obstarat na přihlášku lékařské potvrzení (pokud je potřebné).

Žák odevzdává dvě totožně vyplněné přihlášky – jednu na první vybranou SŠ a druhou na druhou vybranou SŠ.

Přihlášku doručuje na střední školy žák nebo jeho zákonný zástupce – buď osobně, nebo poštou jako doporučený dopis.

  • ZÁPISOVÉ LÍSTKY NA SŠ

Každý žák obdrží od školy zápisový lístek, který se odevzdává na střední školu, aby bylo potvrzeno přijetí. Zápisový lístek obdrží žáci, kteří se pokusí o přijetí na školu s talentovou zkouškou, během prosince, ostatní žáci 31. 1. 2019.

 

Důležité PRO RODIČE: V průběhu listopadu-ledna vyberte, prosím, se svými dětmi užší okruh pro ně vhodných středních škol a navštivte je ve dnech otevřených dveří (data zjistíte na webových stránkách školy, v Atlasu školství, popř. u výchovného poradce školy), kde máte možnost zjistit bližší informace o škole, učebním oboru, uplatnění absolventů apod. Zaměřte se na to, jaké jsou požadavky k přijetí na školu a jaké informace škola požaduje na přihlášku (např. potvrzení od lékaře).

PODROBNÉ INFORMACE SE RODIČE DOZVÍ NA TŘÍDNÍ SCHŮZCE 29. LEDNA 2019!

V případě nejasnosti a dotazů se obraťte na výchovného poradce Mgr. Jana Šimona, email: simon@zs-komenskeho.cz, tel. 325 519 533


 

Copyright © 2021 by ZŠ Komenského | Administrace| E-learning
Prohlášení o přístupnosti